Home bias är ett väldiskuterat ämne. Det finns många studier rörande varför man ska undvika detta i för stor utsträckning. Samtidigt finns det ett antal argument för varför det är rimligt att ha en övervikt mot den inhemska marknaden.

Det är framförallt amerikanska studier gällande amerikanska investerare (som så ofta är fallet) som landar i slutsatsen att undvika home bias. I deras fall handlar det inte sällan om att allt kapital har investerats på den amerikanska marknaden och att det således finns stora fördelar med att investera delar av kapitalet utanför USA. För en svensk investerare med merparten av sitt kapital investerat på de globala marknaderna men med en mindre övervikt mot den inhemska marknaden blir gränsdragningen svårare.

Det akademiska stödet pekar för att man som investerare inte ska ha en överviktning mot sin lokala marknad givet att 1) investeraren är rationell “homo economicus”, 2) målet med investeringen/sparandet är enbart att maximera avkastningen.

Men… som vi beskriver nedan finns det ett antal argument för att det trots detta är rimligt för en investerare att ha en övervikt mot den inhemska marknaden.

Nyttomaximering

1. Ingen investerare är helt rationell och agerar utifrån de premisser som gäller för homo economicus.

2. Generellt sett brukar man beskriva nytta, U, som en funktion av förmögenhet, W, så att en individ upplever högre nytta när de är förmögna och lägre nytta när de är fattiga.

3. Det finns många olika teorier för hur en investerares nyttofunktion U(W) ser ut. Exempelvis uttrycks mean-variance nytta som: U = E(rp) - g/2 * var(rp) där rp är avkastningen från en portfölj och g är investerarens riskaversion.

4. Det finns ett antal tillkortakommanden med mean-variance nytta:

a. Variance, var(*), lägger samma vikt vid uppgångar som nedgångar relativt till genomsnittliga avkastningen men investerare är ofta riskaverta vilket innebär att nedgångar känns värre än lika stora uppgångar känns bra.

b. Investerare föredrar positiv “skewness”, alltså extrema utfall på den positiva sidan, över negativ “skewness”.

c. Uppfattade sannolikheter skiljer sig ofta åt i förhållande till faktiska sannolikheter.

d. Det finns andra saker som leder till låg nytta än fattigdom. I det ekonomisk-teoretiska ramverket är det framförallt relativ fattigdom som inte behandlas av mean-variance. En investerare kan alltså objektivt känna sig fattig, exempelvis i förhållande till sina grannar eller befolkningen i sitt land, trots att investeraren i absoluta tal är förmögen.

5. En alternativ nyttomaximeringsteori som kallas “catching up with the Joneses”, “follow the Jonses”, “hålla jämna steg med Svensson” eller helt sonika “relativa nytta” behandlar den sista punkten d) ovan, för att säga att en investerares nytta definieras i förhållande till andras förmögenhet eller agerande.

Givet ovan samt att de flesta svenskar har en övervikt mot den svenska marknaden kan det finnas skäl även för en ny svensk investerare som vill maximera sin nytta i förhållande till andra svenskar att också ha en övervikt gentemot den svenska marknaden.

Ovan resonemang kommer till stor del från Andrew Ang, 2014, “Asset Management - A systematic approach to factor investing” men liknande resonemang finns i flera böcker inom ämnet.

Kostnader


Transaktionskostnader förknippade med handel på den inhemska marknaden tenderar att vara lägre.

1. Dubbelbeskattningsavtal mellan olika länder kan medföra skattemässiga fördelar med att äga inhemska placeringar jämför med utländska.

2. Investeringar i andra marknader medför kostnader för valutaväxling.

3. Investeringar i andra valutor kan medföra kostnader för förvaring som överstiger de inhemska kostnaderna.

4. Det kan föreligga rapporteringskrav vilket inte är en direkt kostnad men kan vara resurskrävande.

Insikter gällande avgifter baseras främst på egna erfarenheter från diskussioner med motparter, banker, förvaringsinstitut och andra förvaltare.


Placeringsstrategi

  • Det faktum att många svenska investerare på gott och ont jämför sin avkastning med ett svenskt index kan leda till att det blir lättare att hålla sig till sin strategi om avvikelserna från det aktuella indexet reduceras i viss mån.

Återigen är det viktigt att lyfta blicken och se till vad som är viktigast för en investerare. Om man är en rationell människa som investerar utifrån en teoretisk modell som ger den maximala riskjusterade avkastningen, men avviker från denna på grund av andra orsaker eller faktorer, så är detta ett misslyckande. En home bias kan därför, i de fall av kortsiktiga jämförelser och hastiga beslut, förbättra förutsättningarna för många att behålla sin portfölj och fullfölja sin långsiktiga sparstrategi, vilket är en viktig grundregel för ett bra sparande.

Slutsats

Givet ovan så har Lysa gjort bedömningen att viss home bias är att föredra i en kunds sparportfölj. För närvarande är home bias för svenska investerare satt till 20 % vilket kan komma att ändras i framtiden. Mer detaljerad information om vår förvaltning och investeringsmetodik finns att läsa i vårt white paper.

/Oscar Björklund, Investeringsansvarig