Denna information berör endast kunder som sparar med Lysas breda investeringsinriktning.

Uppdaterad information om läget: Lysa Räntor förväntas öppna igen för handel onsdag 1/4. Mer info finns att läsa här.

Bästa kunder,
Vår uppgift på Lysa är att värna våra kunders intressen och förvalta era sparpengar på ett smart sätt, så att de får bästa möjliga förutsättningar att växa över tid. Just nu fortsätter Coronaviruset att påverka världens finansmarknader och förra veckan meddelade flera räntefonder att de temporärt senarelägger handel. Däribland finns Spiltan Räntefond Sverige som utgör ca 17 % av Lysa Räntor. Då handel i denna fond ännu inte har återupptagits har vi fattat beslut om att även senarelägga handel för Lysa Räntor.

För våra kunders bästa
Att senarelägga handel kan låta dramatiskt, men det är viktigt att ha i åtanke att vi gör detta för våra kunders bästa. För att säkerställa att alla andelsägare behandlas lika och för att skydda våra kunder från att förlora pengar på grund av dagens osäkra värderingar. Om vi inte senarelägger handeln finns en överhängande risk att vissa kunder gynnas på bekostnad av andra, och det får inte inträffa. Så fort fondens tillgångar kan värderas på ett korrekt sätt kommer den åter att öppnas igen, för alla.

Du behöver inte göra någonting
För dig som sparar med vår hållbara investeringsinriktning förändrar detta ingenting. För dig som sparar långsiktigt i vår breda investeringsinriktning och inte har planer att ändra din sparstrategi kommer denna tillfälliga senareläggning knappt att märkas av. Du kan fortsätta månadsspara och göra insättningar precis som vanligt. Dina pengar investeras som alltid i våra aktiefonder medan investeringen i Lysa Räntor kommer att senareläggas och genomföras automatiskt när fonden öppnas för handel igen. På samma sätt kommer ombalanseringar och uttag från Lysa Räntor ske först när fonden åter öppnar för handel. Som alltid, i synnerhet i turbulenta tider som dessa, vill vi påminna om vikten att följa sin långsiktiga plan och inte låta känslorna ta överhanden över sparandet.

-

Frågor och svar:

Varför fattar Lysa det här beslutet?
De senaste veckorna har en obalans skapats på den svenska marknaden för företagslån. Den osäkerhet som råder gör att många räntefonder har svårt att värdera sina innehav och väljer därför att senarelägga handeln. Då flera dagar nu har gått, utan att läget har förändrats, kan vi på Lysa inte längre garantera våra kunder en aktuell och korrekt värdering av innehavet i Lysa Räntor (där Spiltans Räntefond Sverige utgör ca 17 %), och därför har vi valt att senarelägga handel för denna fond. Detta berör alltså endast vår breda investeringsinriktning.

Kan Lysa välja att inte senarelägga handel?
Nej. Vid extraordinära omständigheter där det kan få negativa konsekvenser för fondens andelsägare om tillgångar inte kan prissättas eller innehav måste säljas till underpris har fondbolag en skyldighet att senarelägga handel för att skydda andelsägare och säkerställa att alla andelsägare behandlas lika. Finansinspektionen skickade ut ett pressmeddelande om detta den 19 mars. Vi är inte ensamma om detta, bland annat har Avanza fattat samma beslut för fonder som de har, av samma anledning.

Vad händer med mina pengar i Lysa Räntor?
Ingenting, pengarna som du har investerat i Lysa Räntor ligger kvar i fonden till den senaste värderingen (NAV). När fonden sedan öppnar igen görs en ny värdering på fondens tillgångar och värdet kan då gå upp eller ned, precis som alla andra dagar. Under denna senareläggning kommer vi inte heller att ta ut någon avgift förknippad med Lysa Räntor.

När kommer senareläggningen att upphöra?
Lysa Räntor kommer öppna igen så snart fondernas tillgångar kan värderas på ett rättvist sätt.

Vad händer när Lysa Räntor öppnas igen för handel?
Det kommer göras en ny värdering av samtliga innehav i fonderna och ordrar som är väntande kommer genomföras.

Hur hanteras insättningar?
Insättningar till våra aktiefonder sker som vanligt. För insättningar till vår räntefond för den breda investeringsinriktningen kommer en köporder att läggas, men denna kommer först genomföras när räntefonden igen är öppen för handel.

Hur hanteras uttag?
Den del av ditt sparande som är placerat i aktiefonder kommer att säljas av precis som vanligt och likviden kommer att föras över till ditt föranmälda bankkonto för uttag. Uttag för den del som ligger placerat, eller som genom köporder väntar på att placeras, i vår räntefond Lysa Räntor kommer att senareläggas tills fondens handel öppnar igen.

Hur hanteras ombalanseringar?
Ombalanseringar sker som vanligt i vår hållbara investeringsinriktning. För den breda investeringsinriktningen kommer det ske när Lysa Räntor är öppen för handel igen.

Hur hanteras interna överföringar?
Du kan fortsätta göra interna överföringar mellan dina konton. Om det skulle föranleda en rebalansering på mottagarkontot för en ny målfördelning så sker detta enligt samma princip som nedan.

Kan jag ändra min målfördelning?
Ja, du kan ändra din målfördelning, men order i Lysa Räntor är senarelagda till dess att fonden öppnas igen. Detta innebär att:
- Om du ökar andelen aktier kommer vi invänta likvid från Lysa Räntor innan du får en större exponering mot aktiemarknaden.
- Om du minskar andelen aktier kommer din exponering mot aktiemarknaden minska, men köpet av Lysa Räntor kommer vänta.

Kan jag ändra investeringsinriktning?
Vi har tillsvidare pausat möjligheten att ändra investeringsinriktning (från bred till hållbar, eller från hållbar till bred), tills dess att Lysa Räntor är öppen för handel igen.

Varför avviker min fördelning från min målfördelning?
Lysa lägger som vanligt automatiskt alla order så att du ska ha en korrekt fördelning på ditt konto (utan att du behöver tänka på det). Eftersom order som rör Lysa Räntor är tillfälligt senarelagda, kommer presentationen av din fördelning under en tid framöver se ut att  avvika från din målfördelning, mer än vad den brukar. Men du kan vara lugn, din fördelning kommer se korrekt ut igen så snart handelsstoppet är hävt och samtliga väntande order har genomförts.

-

Det är givetvis är tråkigt att detta sker. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att denna extraordinära åtgärd görs i våra kunders bästa intresse för att säkerställa att alla andelsägare behandlas lika.

Som alltid är du varmt välkommen att kontakta oss genom att skicka ett meddelande i inloggat läge, via mejl på kontakt[at]lysa.se eller ringa på 08-525 035 70.